بازدید وزارت امور خارجه از پروژه پل مرزی و بزرگراه آستارا - آستارا

بازدید سخنگوی محترم وزارت امور خارجه از پروژه پل مرزی آستارا – آستارا و بزرگراه آستارا – آستارا

بازدید سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جناب آقای موسوی بهمراه فرماندار و نماینده مرزبانی کل کشور از پروژه پل مرزی آستارا – آستارا و بزرگراه آستارا – آستارا