برنامه ریزی

برنامه ریزی و کنترل پروژه: در حال حاضر دانش مدیریت پروژه نقش بسزایی را در توسعه کشورها ایفا می کند. پروژه های عمرانی ماننده احداث ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجـاری ، سد سازی ، نفـت ، گاز و پتروشیمی از جمله این موارد بشمار میروند.
برنامه ریزی
چکیده خدمات

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنايع در کشور و افزايش تدريجی طرحهای عمرانی جديد و پروژه های صنعتی وعمرانی مختلف، برنامه ريزی و مديريت پروژه صحيح در اين بخشها ضروری است .

به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عمليات پيچيده ، غير تکراری ومرتبط با يکديگر تعريف کرد که زير نظر يک مديريت و سازمان اجرايی مشخص برای تامين اهداف معين و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پيش تعيين شده ای اجرا می گردد.

مديريت پروژه فرآيندی است که بايد طی آن پروژه در دوره حيات خويش از آسانترين و با صرفه ترين راه به نتيجه مطلوب دست يابد . فرايند مديريت پروژه از سه بخش عمده تشکيل يافته که عبارتند از : برنامه ريزی ، اجرا و نظارت .

فرآیند
تخمین هزینه

قبل از هر چیزی در یک پروژه میبایست برآورد هزینه ها صورت پذیرد.

طراحی پروژه

مرحله اول و یکی از مهمترین مراحل پروژه به حساب می‌آید که نیازمند بررسی و مطالعه بسیاری است.

اجرای پروژه

در این مرحله با مدیریت و برنامه‌ریزی درست پروژه در فاز عملیاتی خود به پیش می‌رود.

کارهای تکمیلی

در این مرحله با توجه به نوع پروژه عملیات پایان کار و تحویل آن صورت می‌پذیرد.

فایل بروشور
نیاز به راهنمایی دارید؟

با مهندسین و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

محتوای اختصاصی خدمات